Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 38/09.07.2020 г.


ДО
Д.Д.А.
Ул. "Янко Тодоров" №34,ет.6,ап.12
Гр.Силистра

Настоящото Обявление №38/09.07.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на асрес,гр. Силистра, ул."Янко Тодоров" № 31, видно от известие за доставяне№00PEJ7 M 

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 38

гр. Силистра  09.07.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Проект за изменение на регулационен план за УПИ III - 136,164, 165 в кв. 40А по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, Община Силистра".
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 15 юли 2021 г. / Печат