Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №37/ 08.07.2021


ДО

 

Иван Георгиев Радилов

ул. "Тракия" №13, вх.А, ет.9, ап.36

гр. Пловдив

 

 

 

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. т.к. получателят не е открит за лично получаване на този адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 OOPEIV 9.

 

 

                                                                                   O Б Я В Л Е Н И Е

№ 37

          гр. Силистра 08.07.2021 г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Подробен устройствен план/ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ идентификатор 66425.502.50 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра"

 

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

 

 

 

 

Публикувано на: 03 август 2021 г. / Печат