Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №38/ 09.07.2021


ДО

Б.М.Т.

гр. Силистра

у. "Симеон Велики" № 81

 

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Симеон Велики" № 81, видно от известие за доставяне№00PEJ8 N

 ОБЯВЛЕНИЕ

№38

гр. Силистра 09.07.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Проект за изменение на регулационен план за УПИ III-134,136,165 в кв. 40А по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, Община Силистра"

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 03 август 2021 г. / Печат