Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 47/ 17.08.2021 г.


До
Управителя на ЕС
на жил. бл. с адрес ул. "Васил Априлов" №1

Настоящото обявление № 47/17.08.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в КРНИ няма информация.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 47

 гр. Силистра 17.08.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за регулация /ПР/ за УПИ І - 38,8942  в кв. 17 по плана на извън ЦГЧ-  гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общината.

Публикувано на: 17 август 2021 г. / Печат