Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № 59/ 16.08.2021 г.


Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 59/16.08.2021 г. на "Водоснабдяване и канализация " ООД гр. Силистра за строеж на "Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра", местоположение в с. Айдемир и с. Калипетрово, общ. Силистра.

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен съд гр. Силистра, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

 

Главен архитект:
/арх. М. Неделчев/

Публикувано на: 16 август 2021 г. / Печат