Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 49/ 02.09.2021 г.


ДО
Йо.П.Н
Ул. "Саул Авербух" №13
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. получателя се е преместил на друг адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00PRDI 4.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 49

гр. Силистра 02.09.2021г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ VIII- 2695 в кв. 30 по прана на извън ЦГЧ - гр. Силистра".
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 24 септември 2021 г. / Печат