Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1322/ 24.08.2021 г.


ДО
И.Г.Р.
 Ж.К.Тракия №13
Вх.А, ет.9, ап.36
Гр. Пловдив - 4000

Настоящата Заповед №ЗК-1322/24.08.2021г.г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК.1322

гр. Силистра 24.08.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 66425.502.50 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра.
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 20 септември 2021 г. / Печат