Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПОКАНА за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс / АПК/


№ Изх.К-7089#2/11.10.2021 г.

 

ДО:
НЕИЗВЕСТНИЯТ СОБСТВЕНИК
НА СТРОЕЖ " ГАРАЖ  №2"
С. АЙДЕМИР, ЖК "ДЕЛЕНКИ-СЕВЕР"

 

Относно: Влязла в законна сила Заповед № ЗК-990/24.06.2021 г. на Кмета на Община Силистра, издадена по реда на чл. 225а от ЗУТ.

 

ПОКАНА
за доброволно изпълнение
по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс / АПК/

 

            Във връзка с установен незаконен строеж /по смисъла на § 5, т.38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ/, наименован "Гараж № 2", находящ се в ПИ № 00895.502.2040 по КК и КР на с. Айдемир, общинска собственост /по смисъла на Закона за общинската собственост/, одобрени със Заповед № РД-18-73 от 11.12.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, съставляващ УПИ XXXVII-2040 за общ. обсл., кв. 240 по плана на с. Айдемир, на адрес: с. Айдемир, ЖК "Деленки-север", срещу неизвестен извършител е заведено административно производство по реда на чл. 225а от ЗУТ. От Кмета на Община Силистра е издадена Заповед № ЗК-990/24.06.2021 г. за премахване на незаконно изграденият строеж.

         На основание чл. 277, ал. 1 от АПК, Ви поканвам в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаване на настоящата покана, да изпълните доброволно разпореденото във влязлата в законна сила Заповед № ЗК-990/24.06.2021 г., издадена от Кмета на Община Силистра.

        При неизпълнение на разпореждането, премахването на строежа да бъде извършено принудително по ред, определен с Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Силистра, приета с Решение № 459/28.03.2013 г. на Общински съвет Силистра.

Публикувано на: 11 октомври 2021 г. / Печат