Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № 86/15.10.2021 г.


Настоящото Съобщение  № 86/15.10.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 86
гр.Силистра 15.10.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж №86 от 15.10.2021г. на  "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Силистра " ул."Баба Тонка" №19 за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с.Калипетрово .

         На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен  съд гр.Силистра,  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Публикувано на: 15 октомври 2021 г. / Печат