Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № 91/25.10.2021 г.


Настоящото Съобщение  № 91/25.10.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 91
гр.Силистра 25.10.2021 г.

         Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 91/25.10.2021 г. на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра и Община Силистра за обект "Реконструкция на ВиК мрежи, гр. Силистра".

      На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен съд гр. Силистра, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Публикувано на: 25 октомври 2021 г. / Печат