Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 56/ 04.10.2021 г.


ДО
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ  ООД
ул. "СЛАВЯНСКА" №10,ет.4, ап.15
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ДР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. получателят не е открит за лично получаване на този адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00PW13 I.

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 56
гр. Силистра 04.10.2021 г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Подробен устройствен план/ПУП/-план за застрояване/ПЗ/ за ПИ 67526.16.375 по КК и КР на с. Смилец, Община Силистра - "Силозно стопанство - 4 броя силози и склад за почистване, обеззаразяване и калибриране на зърно - поетапно част комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/".
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 04 ноември 2021 г. / Печат