Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 62/ 03.11.2021 г.


ДО
ЕТ " Въльо Любенов"
ул. "Добрич" № 74, вх. А, ет. 6, ап. 17
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката е не потърсена от получателя на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00Q6NS 4.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 62
гр. Силистра 03.11.2021г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - план за регулация /ПР/ за УПИ ХIIIза производствена дейност и изменение на уличната регулация от О.Т. 65а до О.Т. 65в кв. 29 по плана на ПЗ "Запад" - гр. Силистра, Община Силистра".
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 30 ноември 2021 г. / Печат