Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 61/ 03.11.2021 г.


До
Б.Б.М.
собственик на поземлени имоти №665425.500.4007
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 61 /03.11.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото не е потърсено на адреса.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 61

гр. Силистра 03.11.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за регулация /ПР/ за УПИ ІІ - за училище  в кв. 84 по плана ЦГЧ,  гр. Силистра, общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 18 ноември 2021 г. / Печат