Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ № 90/25.10.2021 Г.


До К. А. К.
Ул. "Хаджи Димитър" №90, ет.3, ап. 5
Гр. Силистра

До С. И. М.
Ул. "Н. Й. Вапцаров" № 11, ет. 4, ап. 15
 Гр.  Силистра

До И. И. М.
Ул. "Н. Й. Вапцаров" № 11, ет. 4, ап. 15
 Гр.  Силистра

До А. Н. Йо.
Ул. "Илия Пенев" № 20, ет. 1, ап.1
Р-н Приморски, гр. Варна

До С. Д. С.
Ул. "3гориград" № 70, вх.8, ет. 8, ап. 16
Гр. Русе

До Ж. Йо. С.
Ул. "3гориград" № 70, вх.8, ет. 8, ап. 16
Гр. Русе

До А. А. А.-К.
Ул. "Хаджи Димитър" №90, ет.3, ап. 5
Гр. Силистра

До С. Н. М.
Ул. " Петко Каравелов" № 90
Гр. Силистра

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 90
гр. Силистра 25.10.2021г.

Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 90/25.10.2021 г. за строеж на обект "Разширение на тръбна мрежа за оптична свързаност", на "Силистра Телеком Солюшънс" ООД,  местоположение от съществуваща шахта на БТК в ПИ с идентификатор 66425.500.2453, през сутерена на сградата на "Стоматологична поликлиника", през с идентификатор 66425.500.5020 до ПИ с идентификатор 66425.500.7293 по КК и КР на гр.Силистра, ул. "Хаджи Димитър" № 88-90.
На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен съд гр. Силистра, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Главен архитект:
/арх. М. Неделчев/

Публикувано на: 22 декември 2021 г. / Печат