Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 68/ 21.12.2021 г.


ДО
А.М.В.
гр. Силистра
ул. ";Симеон Велики" №10, вх. А, ет.3, ап.5
настоящ адрес: Турция

            Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. т.к. настоящият адрес е извън пределите на Република България.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 68
гр. Силистра 21.12.2021г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - план за регулация /ПР/ за УПИ ХXIV533 за производствена и складова дейност в кв. 7 по плана на ПЗ "Запад" - гр. Силистра, Община Силистра".

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 04 януари 2022 г. / Печат