Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-379/ 18.03.2022 г.


ДО
В.Е.А.
 Ул. "Осма" №2
Местност Меджиди Табия
Гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК- 379/18.03.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК-379

гр. Силистра 18.03.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ8923,1691,1692,1693,1694,1695,1696 и откриване на нова обслужваща улица от О.Т. 858,858а до О.Т.858ж по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра".
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 24 март 2022 г. / Печат