Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-266/28.02.2022 г.


ДО
Р.В.Г.
 Ул.ж.к. "Север" №20,ет.7,ап.21
С. Айдемир

Настоящата Заповед №ЗК- 266/28.02.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса.  

З А П О В Е Д
№ ЗК-266

гр. Силистра 28.02.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ II- 4147,4148 в кв. 9 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, общ. Силистра".
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 24 март 2022 г. / Печат