Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 24/ 02.03.2022 г.


ДО
Сюбхан Али Сюлейман
гр. Дулово
ул. "Христо Ботев" № 9

   Настоящото съобщение № 24/05.04.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Дулово, ул. "Христо Ботев" № 9 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00QOVN J

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 24
гр. Силистра 02.03.2022г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: " Изменение на кадастрален план за ПИ с кадастрален № 397 и план за регулация за УПИ XI-397 в кв. 29 по плана на с. Брадвари, общ. Силистра.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 05 април 2022 г. / Печат