Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 36/ 24.03.2022 г.


ДО
АГРОПЛАНД
ул.ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Гр.Силистра

Настоящото Обявление №036/24.03.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Индустриална зона" , видно от известие за доставяне№ 00R2YI 2

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 36

гр. Силистра  24.03.2022г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ IIза пром.скл. база и УПИ IIIза пром. скл. база и УПИ IVза пром.скл.база, в кв. 36 по плана на ПЗ "ЗАПАД" - гр. Силистра"
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 06 април 2022 г. / Печат