Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД №3К-394/22.03.2022


З А П О В Е Д

 

№ ЗК-394 от 22.03.2022 год.

 

           

            Подписаният д-р Ю. Н. Н., в качеството си на Кмет на Община Силистра, с ЕИК: 000565537, с административен адрес в гр. Силистра, ул. "Симеон Велики"  № 33, след като разгледах Констативен акт № 1/25.02.2022 г.,  заедно с приложените към него документи и образуваната административна преписка, приех за установено следното:

            Във връзка с изпълнение на правомощията ми по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, на 25.02.2022 г. комисия от длъжностни лица, назначена със заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г. на Кмета на Община Силистра, е извършила на място проверка на незаконен строеж, наименован: "Склад с размери 31/12,5 м", находящ се в ПИ № 78358.2.9, ПИ № 78358.2.10 по КК и КР на с. Ценович, местност "Овощна градина" и част от общински път, ул. "Девета" по Регулационния план /РП/ на с. Ценович, община Силистра.

         "Склад с размери 31/12,5 м" е ситуиран в три имота: част с дължина от 17 м попада в ПИ № 78358.2.10, останалата част с дължина от 14 м попада в ПИ № 78358.2.9,  а по отношение на ширината на сградата - част с ширина от 4 м, по цялата дължина попада в обхвата на общински път, улица "Девета". Позиционирането на строежа в имотите е замерено с GNSS система TRIMBLE R4.

         Сградата е изпълнена от метална конструкция с ограждащи стени от панели и покривно покритие от ЛТ-ламарина. Складъте строеж, по смисъла на § 5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. Строежът е пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "б" от ЗУТ и чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

         Собственик на ПИ № 78358.2.9 по КК и КР на с. Ценович, с трайно предназначение - земеделска земя, е И. Г. Д., съгласно Н.А. № 50, том 12, рег. 3962 от 05.09.2019 г., издаден от Служба по вписванията гр. Силистра.

           Собственик наПИ № 78358.2.10 по КК и КР на с. Ценович, с трайно предназначение - земеделска земя, е Община Силистра, съгласно Акт за частна общинска собственост № 3594 от 06.03.2006 г., издаден от Кмета на община Силистра.

            Общински път, ул. Девета" по РП на с. Ценович, одобрен със Заповед № 848/27.12.1978 г. е публична общинска собственост на Община Силистра, по смисъла на Закона за общинската собственост.

         Възложител на строежа е И. Г. Д.

         Застроеж "Склад с размери 31/12,5 м", НЕ са налице необходимите три условия, съгласно които строежът да отговаря на изискванията на §127, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ:

        - "Склад с размери 31/12,5 м" не е построен преди 31 март 2001 г., видно от извадка /Аерофото изображение 2010-2011 г./ от Кадастрално-административната информационна система /КАИС/ на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/,    

        -  За склада няма одобрен инвестиционен проект и не е издавано разрешение за строеж,

        - Сградата не е изпълнена по разпоредбите, действали по времето на изграждането й - Няма изработен, одобрен и влязъл в сила Подробен устройствен план, съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1 от ЗУТ. "Склад с размери 31/12,5 м" е изграден без правно основание - ситуиран е в три имота, два от които са общинска собственост. 

        Гл. архитект на Община Силистра се е произнесъл със свое Становище, съгласно което, строежът НЕ попада в хипотезите на § 127, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, и същият НЕ Е търпим строеж.

 

         Строежът е изпълнен без изискващите се строителни книжа (инвестиционни проекти и разрешение  за строеж), в нарушение на разпоредбите на чл. 148, ал. 1 и чл. 137, ал. 3 от ЗУТ. Същият е незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.            

         Установените обстоятелства са отразени в Констативен акт № 1/25.02.2022 г., съставен на място, в съответствие с изискванията на 225а, ал. 2 от ЗУТ. Екземпляр от констативния акт е поставен на строежа, на информационното табло на Община Силистра, находящо се на ет. 1, в сградата на общинската администрация, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33 и на интернет страницата на Община Силистра. Съгласно констативен протокол от 21.03.2022 г., съставен от служители на Община Силистра, назначени със Заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г., по съставения констативен акт не са постъпили възражения в законоустановения срок.

          Безспорно е установен незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, който подлежи на премахване.

          Предвид изложеното и на основание чл.225а, ал. 1, във вр. с чл. 225, ал. 2, т. 2 и във вр. с чл.223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. На И. Г. Д., ЕГН **********, с адрес: с. Ценович, ул. "Шеста" № 27, да премахне незаконен  строеж наименован "Склад с размери 31/12,5 м", находящ се в ПИ № 78358.2.9, ПИ № 78358.2.10 по КК и КР на с. Ценович и част от общински път, ул. "Девета" по РП на с. Ценович, община Силистра.

2. Определям двумесечен срок от влизането в сила на настоящата заповед за доброволно изпълнение на разпореденото премахване, като в същия срок извършителят на строежа - И. Г. Д. да го премахне, като извози строителните отпадъци на определено от Кмета на Община Силистра място.

3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т. 2 на настоящата заповед, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж от  Община Силистра, за сметка на извършителя, по реда на чл.225а, ал.3 от ЗУТ и Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Силистра, приета с Решение № 459/28.03.2013 г. на Общински съвет Силистра.

4. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Т. Б. - на длъжност Зам. Кмет "Устройство на територията" при Община Силистра.

6. Препис от настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица - на адресата И. Г. Д., ЕГН **********, с адрес: с. Ценович, ул. "Шеста" № 27 - за сведение и изпълнение, и на съответните длъжностни лица от общинската администрация - за сведение и изпълнение.

          Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд Силистра чрез Община Силистра, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

Д-Р Ю. Н.

Кмет на Община Силистра

/заличени обстоятелства па чл.2 от ЗЗЛД/

 

Публикувано на: 14 април 2022 г. / Печат