Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД №3К-395/22.03.2022


З А П О В Е Д

 

№ ЗК-395 от 22.03.2022 год.

 

           

            Подписаният д-р Ю. Н. Н., в качеството си на Кмет на Община Силистра, с ЕИК: 000565537, с административен адрес в гр. Силистра, ул. "Симеон Велики"  № 33, след като разгледах Констативен акт № 2/25.02.2022 г.,  заедно с приложените към него документи и образуваната административна преписка, приех за установено следното:

            Във връзка с изпълнение на правомощията ми по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, на 25.02.2022 г. комисия от длъжностни лица, назначена със заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г. на Кмета на Община Силистра, е извършила на място проверка на незаконен строеж, наименован: "Навес с размери 36/6 м за съхранение на автомобили", находящ се в УПИ XI-114 в кв. 5 по РП на с. Ценович, с административен адрес, ул. "Шеста" № 27,  община Силистра.

              "Навес с размери 36/6 м за съхранение на автомобили", ЗП = 216,00 м2, е изграден на западната имотна граница в УПИ XI-114. Навесът е изпълнен с дървена конструкция: колони 14/14 см и дървени ферми с девет междуосия по 4 м, с покривно покритие от ЛТ-ламарина. Дървените колони са закрепени върху стоманобетонната настилка.

           Строежът е пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "б" от ЗУТ и чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

           Собственици на УПИ XI-114 са И. Г. Д. и Зл. П. Д., съгласно Н.А. № 72, том V, дело 2051/1996 г.

           Възложител на строежа е И. Г. Д.

           Застроеж "Навес с размери 36/6 м за съхранение на автомобили", НЕ са налице необходимите три условия, съгласно които строежът да отговаря на изискванията на §127, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ:

        - "Навес с размери 36/6 м за съхранение на автомобили", не е построен преди 31 март 2001 г., видно от извадка /Аерофото изображение 2010-2011 г./ от Кадастрално-административната информационна система /КАИС/ на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/. В извадка към 2019-2020 г. навесът вече е наличен.  

        -  За навеса няма одобрен инвестиционен проект и не е издавано разрешение за строеж.

        - Изграждането на навеса не е в съответствие с правила и норми за застрояване, в нарушения на чл. 42, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от ЗУТ.

            Гл. архитект на Община Силистра се е произнесъл със свое Становище, съгласнокоето, строежът НЕ попада в хипотезите на § 127, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, и същият НЕ Е търпим строеж.

          Строежът е изпълнен без изискващите се строителни книжа (инвестиционни проекти и разрешение  за строеж), в нарушение на разпоредбите на чл. 148, ал. 1 и чл. 137, ал. 3 от ЗУТ. Същият е незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.            

          Установените обстоятелства са отразени в Констативен акт № 2/25.02.2022 г., съставен на място, в съответствие с изискванията на 225а, ал. 2 от ЗУТ. Екземпляр от констативния акт е поставен на строежа, на информационното табло на Община Силистра, находящо се на ет. 1, в сградата на общинската администрация, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33 и на интернет страницата на Община Силистра. Съгласно констативен протокол от 21.03.2022 г., съставен от служители на Община Силистра, назначени със Заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г., по съставения констативен акт не са постъпили възражения в законоустановения срок.

           Безспорно е установен незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, който подлежи на премахване.

          Предвид изложеното и на основание чл.225а, ал. 1, във вр. с чл. 225, ал. 2, т. 2 и във вр. с чл.223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.На И. Г. Д., ЕГН **********, с адрес: с. Ценович, ул. "Шеста" № 27, да премахне незаконен  строеж наименован "Навес с размери 36/6 м за съхранение на автомобили",  находящ се в УПИ XI-114 в кв. 5 по РП на с. Ценович, с административен адрес, ул. "Шеста" № 27,  община Силистра.

2. Определям двумесечен срок от влизането в сила на настоящата заповед за доброволно изпълнение на разпореденото премахване, като в същия срок извършителят на строежа - И. Г. Д. да го премахне, като извози строителните отпадъци на определено от Кмета на Община Силистра място.

3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т. 2 на настоящата заповед, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж от  Община Силистра, за сметка на извършителя, по реда на чл.225а, ал.3 от ЗУТ и Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Силистра, приета с Решение № 459/28.03.2013 г. на Общински съвет Силистра.

4. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Т. Б. - на длъжност Зам. Кмет "Устройство на територията" при Община Силистра.

6. Препис от настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица - на адресата И. Г. Д., ЕГН **********, с адрес: с. Ценович, ул. "Шеста" № 27 - за сведение и изпълнение, и на съответните длъжностни лица от общинската администрация - за сведение и изпълнение.

           Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд Силистра чрез Община Силистра, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

 

 

Д-Р Ю. Н.

Кмет на Община Силистра

/заличени обстоятелства па чл.2 от ЗЗЛД/

 

Публикувано на: 14 април 2022 г. / Печат