Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-405/ 24.03.2022 г.


З А П О В Е Д

№ ЗК-405 от 24.03.2022 год.

 

           Подписаният д-р Ю. Н. Н., в качеството си на Кмет на Община Силистра, с ЕИК: 000565537, с административен адрес в гр. Силистра, ул. "Симеон Велики"  № 33, след като разгледах Констативен акт № 4/09.03.2022 г.,  заедно с приложените към него документи и образуваната административна преписка, приех за установено следното:

            Във връзка с изпълнение на правомощията ми по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, на 09.03.2022 г. комисия от длъжностни лица, назначена със заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г. на Кмета на Община Силистра е извършила на място проверка на незаконен строеж, наименован: "Г-образна постройка - допълващо застрояване", находящ се в поземлен имот с идентификатор 66725.501.4637 по КК и КР на гр. Силистра, с административен адрес,ул. "Н.Й. Вапцаров" № 159.

          При проверката е установено, че на южната имотна граница, в ПИ с идентификатор 66725.501.4637, е налична Г-образна постройка с приблизителни размери 4,70/3,50/2,50 м, която се явявя допълващо за имота застрояване. Постройката е изпълнена по монолитен начин- тухлени стени и стоманобетонна покривна плоча. Приблизителна ЗП = 14 м2. СБС от мрежа НН попада в имота на приблизително 30 см от имотната граница и е в обхвата на постройката.

          Постройкатае строеж, по смисъла на § 5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. Строежът е шеста категория, съгласно чл. 137, ал.1, т. 6 от ЗУТ.

          ПИ с идентификатор 66725.501.4637 е собственост на С. А. С. и С. А. С., съгласно нотариален Акт № 8, том XXIII, вписан в Служба по вписванията с Вх. рег. № 9517/21.12.2012 г., /по данни от Кадастрални регистри/.

         Осъществен е само външен оглед, без достъп в имота. Собствениците не са открити на адреса.  По информация на съседи, същите пребивават в чужбина. В архива и в регистрите на Община Силистра, няма данни за издадени строителни книжа, в т. ч. и разрешение за строеж.

         Строежът е изпълнен без изискващите се строителни книжа книжа (инвестиционни проекти, конструктивно становище по чл. 147, ал. 2 от ЗУТ и разрешение  за строеж), в нарушение на разпоредбите на чл. 148, ал. 1, чл. 137, ал. 3 от ЗУТ и чл. 64, ал. 3, т. 2, буква "а" от Закона за енергетиката, във връзка с Приложение 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

         Строежът е незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.            

         Установените обстоятелства са отразени в Констативен акт № 4/09.03.2022 г., съставен на място, в съответствие с изискванията на 225а, ал. 2 от ЗУТ. Екземпляр от констативния акт е поставен на строежа, на информационното табло на Община Силистра, находящо се на ет. 1, в сградата на общинската администрация, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33 и на интернет страницата на Община Силистра. Съгласно констативен протокол от 24.03.2022 г., съставен от служители на Община Силистра, назначени със Заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г., по съставения констативен акт не са постъпили възражения в законоустановения срок.

          Безспорно е установен незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, който подлежи на премахване.

          Предвид изложеното и на основание чл.225а, ал. 1, във вр. с чл. 225, ал. 2, т. 2 и във вр. с правомощията ми по чл.223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. НаС. А. С.,  ЕГН ********** и С. А. С., ЕГН **********, с адрес: гр. Силистра, ул. "Н.Й.Вапцаров" № 159, да премахнат незаконен  строеж наименован: "Г-образна постройка - допълващо застрояване", находящ се в поземлен имот с идентификатор 66725.501.4637 по КК и КР на гр. Силистра, с административен адрес,ул. "Н.Й. Вапцаров" № 159.

2. Определям четиримесечен срок от влизането в сила на настоящата заповед за доброволно изпълнение на разпореденото премахване, като в същия срок извършителите на строежа - С. А. С. и С. А. С. да го премахнат, като се извозят строителните отпадъци на определено от Кмета на Община Силистра място.

3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т. 2 на настоящата заповед, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж от  Община Силистра, за сметка на извършителя, по реда на чл.225а, ал.3 от ЗУТ и Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Силистра, приета с Решение № 459/28.03.2013 г. на Общински съвет Силистра.

4. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Т. Б. - на длъжност Зам. Кмет "Устройство на територията" при Община Силистра.

6. Препис от настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица - на адресатите С. А. С. и С. А. С., с адрес: гр. Силистра, ул. "Н.Й.Вапцаров" № 159 - за сведение и изпълнение, и на съответните длъжностни лица от общинската администрация - за сведение и изпълнение.

 

          Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд Силистра чрез Община Силистра, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Д-Р Ю. Н.
Кмет на Община Силистра
/заличени обстоятелства, на основание чл.2 от ЗЗЛД/

Публикувано на: 27 април 2022 г. / Печат