Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 39/ 13.04.2022 г.


До
В.В.М. собственик
на поземлени имоти №66425.501.2485
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление №39 /13.04.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото не е потърсено на адреса

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 39

 гр. Силистра 13.04.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ  СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I2461, 2462, 2463, 2489 в кв.153 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра, Община Силистра".
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 12 май 2022 г. / Печат