Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КОНСТАТИВЕН АКТ № 5/ 09.06.2022 Г.


във връзка с чл. 225а от ЗУТ

 

             Днес, 09.06.2022 г. работна група в състав:

              1. Т. М. -  гл. специалист "НС" в дирекция УТ при Община Силистра,

              2. В. Р. - гл. спец. "Геодезия и кадастър" в дирекция УТ при Община Силистра,

             извърши проверка на строеж: "Ажурна ограда", с местоположение ПИ № 66425.501.8860 по КК и КР на гр. Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: ул. "Н.Й. Вапцаров".

           Имотът е собственост на: Общинска публична - собственост на Община Силистра.

          Строежът е собственост на: Неизвестен

            І. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО :

           Строежът се изпълнява от: Неизвестен

           Възложител: Неизвестен

            Строител : Неизвестен

            Строителен надзор: ----   

           II.   ПРЕДСТАВЕНИ СТРОИТЕЛНИ  КНИЖА  И  ДОКУМЕНТИ : няма

          ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА :

           Строежът представлява ажурна ограда с П-образна конфигурация, разположена в ПИ № 66425.501.8860 по КК и КР на гр. Силистра - публична общинска собственост, като с оградата се отнема площ от имота и се придава към ПИ № 66425.501.4667 по КК и КР на гр. Силистра, собственост на Я. Р. А., съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот с № 168, том I, рег. № 1337, дело № 51 от 15.03.2016 г., вписано в службата по вписванията с вх. рег. № 1321/15.03.2016 г., акт № 174, том III, дело № 489 / 2016 г.; Нотариален акт за учредяване на вещно право на строеж в съсобствен недвижим имот при условията на  чл. 183, ал. 1 от ЗУТ № 17, том VII, рег. № 8352, дело № 856 / 2016 г., вписан в службата по вписванията с вх. рег. № 656, акт № 138, том XVII, дело № 2707/01.11.2016 г.

        Плътната част на оградата е с височина 60 см над прилежащият терен и е изпълнена от бетон, а ажурната част е изпълнена с метални прозирни пана, закрепени за колонки в междуосия от  по 2,20 м.

Обща дължина на оградата - 14,20 м`.

Придадена площ към ПИ № 66425.501.4667, отнета от ПИ №66425.501.8860 - 21,56 м2

          Строежът е шеста категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ  и  чл. 12 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. 

 Окомерна скица на разположението на строежа в имота - посочват се отстоянията до границите му и до съществуващите в него жилищни сгради и до жилищните сгради в съседните имоти и през улица, размерите на строежа в план и във височина / разрез/

        ІV.  УСТАНОВЕНИ  НАРУШЕНИЯ: 

         Изградена е ажурна ограда с височина на плътната част - 0,60 м над прилежащият терен в поземлен имот с идентификатор 66425.501.8860 - публична общинска собственост, без правно основание, извън границите на поземлен имот с идентификатор 66425.501.4667, собственост на Я. Р. А. Оградата е незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, строежът е извършен в несъответствие с предвижданията на действащия "Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ № 66425.501.4667 по КК и КР на гр. Силистра", одобрен със Заповед № ЗК-1543 от 30.09.2016 г. на Кмета на Община Силистра.

            V. НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ :

         Чл. 137, ал. 3 и чл. 148, ал. 1  от Закона за устройство на територията

           VІ.  ДРУГА  НАЛИЧНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ:

         Констативен протокол от 09.06.2022 г.

         Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби настоящият констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на  чл.225а, ал. 1 от ЗУТ, за строежите незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, за издаване на заповед за премахване на строежа.

       Настоящият констативен акт, се изготви в два екземпляра в отсъствието на посочения за извършител на строежа.

        Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Община Силистра,   ул. "Симеон Велики " № 33  в седем дневен срок, считано от датата на получаване /връчване/ и/или поставяне на констативния акт на фасадата на строежа, на таблото в сградата и на е-страницата на Община Силистра.

  

 ПРИСЪСТВАЛИ НА ПРОВЕРКАТА:                              КОНСТАТИРАЛИ:

 1. _______________                                                            1. _________________ / Т. М. /

  2. _________________ / В. Р./

 

 

 СВИДЕТЕЛИ ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТСЪСТВИЕ НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ НА СТРОЕЖА:

  1._________________/………………/     2.________________/………………./

        / свидетелите са лица, не участващи в проверката и съставянето на констативния акт /

             Настоящият констативен акт се съобщава лично и по реда на §4, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Публикувано на: 16 юни 2022 г. / Печат