Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД №3К-921 / 15.06.2022


Настоящата Заповед №ЗК- 921/15.06.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

 

З А П О В Е Д

№ ЗК-921

гр. Силистра 15.06.2022 г.

 

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ                    СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ IIза промиш.скл. база, УПИ IIIза пром. складова база и УПИ IVза пром. скл. база в кв. 36 по плана на ПЗ "Запад"- гр. Силистра.

        На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 07 юли 2022 г. / Печат