Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 63/ 04.07.2022 г.


До
В.И.З. собственик
на поземлени имоти № 00895.502.420
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление №63 /04.07.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото не е потърсено на адреса.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 63
гр. Силистра 04.07.2022 г.

 

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП-ПРЗ за УПИ XI-740 и  УПИ XII-741 в кв.93 по плана на с. Айдемир,общ. Силистра-"Административна сграда" част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/
         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 29 юли 2022 г. / Печат