Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 60/ 01.07.2022 г.


ДО
М.К.И.
ул." ПЪРВА" № 3
С. ГЛАВАН
ОБЩИНА СИЛИСТРА

Настоящото Обявление №60/01.04.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Първа" №3, видно от известие за доставяне№ 00RBOM H

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 60

гр. Силистра  01.07.2022г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП- ПЗ/ за УПИ IV7409 за гаражи, кв. 53 по плана на ЦГЧ- гр. Силистра
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 02 август 2022 г. / Печат