Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Силистра на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ  съобщава, че с Решение №816 от 10.06.2022г. на Общински съвет - Силистра , взето на заседание с Протокол № 7 от 02.06.2022г. за одобряване на проект: "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на Централна градска част /ЦГЧ/ на гр. Силистра - III етап".

  Проекта е изложен в сградата на Община Силистра в стая 216. На основание чл.215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30- дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта пред Административния съд - Силистра.

Публикувано на: 15 август 2022 г. / Печат