Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЛЕНИЕ №47 / 17.05.2022


ДО

 П.О.П

бул." Македония" №153

Гр.Силистра

 

 

Настоящото Обявление №047/17.05.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Добрич" №35, видно от известие за доставяне№ 00R8H7 G

 

                                                                                                                   

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 47

гр. Силистра  17.05.2022г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ИЛУП -  ПРЗ в УПИ III- 163,164,165, в кв. 40а, по рег. План на гр. Силистра ". 

        На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 30 август 2022 г. / Печат