Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КОНСТАТИВЕН АКТ № 9


КОНСТАТИВЕН  АКТ  № 9

във връзка с чл. 225а от ЗУТ

 

             Днес, 25.08.2022 г. работна група в състав:

              1. Т. М. -  гл. специалист "НС" в дирекция УТ при Община Силистра,

              2. В. Р. - гл. спец. "Геодезия и кадастър" в дирекция УТ при Община Силистра,

             извърши проверка на строеж: "Изкоп със ширина 15,70 м, дължина 20,00 м и височина от 0,50 м до 3,00 м", с местоположение ПИ № 66425.504.1, ПИ № 66425.504.2, ПИ № 66425.501.1670, ПИ № 66425.501.1669 и ПИ № 66425.501.8925 по КК и КР на гр. Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: бул. "Велико Търново".

          Имотитеса собственост на:

ПИ № 66425.504.1 и ПИ № 66425.504.2 са собственост на Н. Б. М., съгласно н. а. № 82, том 10, рег. 3152, дело 1166 от 01.06.2022 г.

ПИ № 66425.501.1670 и ПИ № 66425.501.1669 - няма данни за собственост

ПИ № 66425.501.8925 - Общинска публична - собственост на Община Силистра.

         Строежът е собственост на: неизвестен

           І. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО :

           Строежът се изпълнява от: неизвестен извършител

           Възложител: неизвестен

            Строител : неизвестен

            Строителен надзор: ----   

             II.   ПРЕДСТАВЕНИ СТРОИТЕЛНИ  КНИЖА  И  ДОКУМЕНТИ : няма

            ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА :

        В ПИ № 66425.504.1 и ПИ № 66425.504.2, собственост на Н. Б. М., в ПИ № 66425.501.1670 и ПИ № 66425.501.1669, без данни за собственост и ПИ № 66425.501.8925 - Общинска публична - собственост на Община Силистра е изпълнен масов изкоп със следните параметри:ширина 15,70 м, дължина 20,00 м и приблизителна височина от 0,50 м /север/ до 3,00 м /юг/. Теренът е с приблизителен наклон от 11-12 в посока север, към бул. "В. Търново".

       Масовият изкоп е с приблизителна площ от 320 м2 и приблизителен обем от 500 м3.

       Извършените изкопни работи са строеж, по смисъла на §5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Окомерна скица на разположението на строежа в имота - посочват се отстоянията до границите му и до съществуващите в него жилищни сгради и до жилищните сгради в съседните имоти и през улица, размерите на строежа в план и във височина / разрез/

           ІV.  УСТАНОВЕНИ  НАРУШЕНИЯ: 

         Извършени за изкопни работи, с неизвестна цел, от неизвестен извършител, без налични строителни книжа, в т. ч. разрешение за строеж

           V. НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ :

         Чл. 137, ал. 3 и чл. 148, ал. 1  от Закона за устройство на територията

          VІ.  ДРУГА  НАЛИЧНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ:

         Констативен протокол от 22.08.2022 г. и Декларация от Н. Б. М., собственик на ПИ № 66425.504.1 и ПИ № 66425.504.2, че същата не е възложила и не е извършила изкопните дейности, с рег. № 4873/24.08.2022 г. заверена  от нотариус с рег. № 307 на НК, в район РС Силистра

         Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби настоящият констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на  чл.225а, ал. 1 от ЗУТ, за строежите незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, за издаване на заповед за премахване на строежа.

       Настоящият констативен акт, се изготви в два екземпляра в отсъствието на неизвестният /неустановеният/ извършител на строежа.

        Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Община Силистра,   ул. "Симеон Велики " № 33  в седем дневен срок, считано от датата на получаване /връчване/ и/или поставяне на констативния акт на фасадата на строежа, на таблото в сградата и на е-страницата на Община Силистра.

КОНСТАТИРАЛИ:

1. _______________  / Т. М. //заличени обстоятелства, на основание чл.2 от ЗЗЛД/

                                                                                                                                                                                1. 2._________________ / В.Р. //заличени обстоятелства, на основание чл.2 от ЗЗЛД/

 

 СВИДЕТЕЛИ ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТСЪСТВИЕ НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ НА СТРОЕЖА:

 1._________________/………………/     2.________________/………………./

        / свидетелите са лица, не участващи в проверката и съставянето на констативния акт /

               Настоящият констативен акт се съобщава лично и по реда на §4, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Публикувано на: 30 август 2022 г. / Печат