Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 87/25.08.2022 г.


ДО
Е.С.Г.
ул." КЪЛЪРАШ" № 4,ЕТ.4,АП.12
Гр.Силистра

Настоящото Обявление №87/25.08.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Кълъраш" №4, ет.4, ап.12, видно от известие за доставяне№ 00RITY T

ОБЯВЛЕНИЕ
№87

гр. Силистра  25.08.2022г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план ПУП - ИПРЗ за УПИ VI2361 и УПИ VII3138,3139, в кв. 45 по плана на гр. Силистра, Общ. Силистра"
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 21 септември 2022 г. / Печат