Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 87/25.08.2022 г.


ДО
Т.В.Х.
ул." ПЕТЪР ВИЧЕВ" № 37
Гр.Силистра

Настоящото Обявление №87/25.08.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Петър Вичев" №37, видно от известие за доставяне№ 00RITT O

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 87

гр. Силистра  25.08.2022г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план ПУП - ИПРЗ за УПИ VI2361 и УПИ VII3138,3139, в кв. 45 по плана на гр. Силистра, Общ. Силистра"
 На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 21 септември 2022 г. / Печат