Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЛЕНИЕ №100 / 26.09.2022


До

Неизвестен собственик на поземлени имоти №665425.501.1554

по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 100 /26.09.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. по КРНИ няма информация.

 

                                                                    

                                   O Б Я В Л Е Н И Е

    № 100

    гр. Силистра 26.09.2022 г.

 

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ                    СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за регулация /ПР/ за УПИ VІ - 2620 за здравно заведение  в кв. 150 по плана извън ЦГЧ,  гр. Силистра , общ. Силистра."

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 28 септември 2022 г. / Печат