Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК-1387/ 02.08.2022 Г.


ДО
Н.С.И
 Ул. "А. Константинов" №6
Гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-1387/02.09.2022г.г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК-1387

гр. Силистра 02.08.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП - ПЗ/ за УПИ IV7409 за горожи, кв. 53 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра".
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 30 септември 2022 г. / Печат