Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1342/26.08.2022 г.


До
В.Г.М. собственик
на поземлени имоти № 00895.501.202
по КККР на с.Айдемир

Настоящата заповед №1342 /26.08.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, понеже същото не е потърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1342

гр. Силистра 26.08.2022 г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2  от  ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен  проект: "Проект за изменение на ПУП-план за регулация  на    УПИ XI- 198 в кв. 18 по плана на с. Айдемир /Татарица/,общ.Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 10 октомври 2022 г. / Печат