Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 69/ 26.07.2022 г.


ДО
И. Х. Д.
ул. "Стефан Караджа" № 13
гр. Силистра

Настоящото съобщение № 69/26.07.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес:        гр. Силистра, ул. "Стефан Караджа" № 13, видно от известие за доставяне  № R PS 7500 00RUGL F

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 69
гр. Силистра 26.07.2022 г.

Община - Силистра на основание §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и §4, ал.(1), т.2 от ПЗР на ЗКИР СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 44  и план за регулация на УПИ X 44 в кв. 14 по плана на с. Сърпово, Община Силистра".
На основание на основание §8, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и §4, ал.(1), т.2 от ПЗР на ЗКИР заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 14 октомври 2022 г. / Печат