Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление


Община Силистра на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект : "Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за създаване на устройствена основа за изграждане на въздушна линия /BЛ/ 110kv за присъединяване на фотоволтаични централи в землището на с. Калипетрово и с. Полковник Ламбриново към въздушна линия /BЛ/ 110kv " Пеликан", Община Силистра".
Проектът е изложен за запознаване в Община Силистра, стая 216.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник".

Публикувано на: 23 септември 2022 г. / Печат