Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КОНСТАТИВЕН АКТ № 10


във връзка с чл. 225а от ЗУТ

 

             Днес, 06.10.2022 г. работна група в състав:

              1. Т. М. -  гл. специалист "НС" в дирекция УТ при Община Силистра,

              2. М. Н. - специалист "АТОН" в дирекция УТ при Община Силистра,

              извърши проверка на строеж: "Основен ремонт на сгради с идентификатори 66425.500.2232.1, 66425.500.2232.2, 66425.500.2232.3 и 66425.500.2232.4", с местоположение ПИ № 66425.500.2232 по КК и КР на гр. Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 23.

                Имотът е собственост на: М. М. А., съгласно нотариален акт № 163, том 7, рег. 2850, дело 1199 от 08.06.2018 г., издаден от Служба по вписванията гр. Силистра

                Строежът е собственост на: М. М. А.

                    І. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО :

               Строежът се изпълнява от: М. М. А.

               Възложител: М. М. А.

                Строител : Неизвестен

                Строителен надзор: ----   

                     II.   ПРЕДСТАВЕНИ СТРОИТЕЛНИ  КНИЖА  И  ДОКУМЕНТИ: Виза № 74/19.08.2020 г. за инвестиционно проектиране на основен ремонт на сгради с идентификатори 66425.500.2232.1, 66425.500.2232.2, 66425.500.2232.3 и 66425.500.2232.4 и нотариално заверени декларации от собствениците на съседните имоти

               Одобрен проект: няма

               Издадено РС: няма

                 ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА:          

              На сгради с идентификатори 66425.500.2232.1, 66425.500.2232.2, 66425.500.2232.3 и 66425.500.2232.4 е извършен основен ремонт, състоящ се в изграждане на нова стоманобетонна скелетна конструкция, нови тухлени зидове и стоманобетонни плочи на три от помещенията. Няма изградена покривна конструкция. Сградата е на етап незавършен груб строеж.

             ЗП на строежа - приблизително 70 м2

             Строежът е пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "г" от ЗУТ.

               ІV.  УСТАНОВЕНИ  НАРУШЕНИЯ: Извършващи се дейности по основен ремонт на съществуващи сгради с идентификатори 66425.500.2232.1, 66425.500.2232.2, 66425.500.2232.3 и 66425.500.2232.4, без одобрена проектна документация и без разрешение за строеж, съгласно което е незаконен строеж, по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. 

             V. НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ :

          Чл. 137, ал. 3 и чл. 148, ал. 1  от Закона за устройство на територията.

             VІ.  ДРУГА  НАЛИЧНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ:

 

          Констативен протокол от 27.09.2022 г. Декларация от М. М. А.

           Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби настоящият констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на  чл.225а, ал. 1 от ЗУТ, за строежите незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, за издаване на заповед за премахване на строежа.

        Настоящият констативен акт, се изготви в два екземпляра в отсъствието на посочения за извършител на строежа.

          Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Община Силистра,   ул. "Симеон Велики " № 33  в седем дневен срок, считано от датата на получаване /връчване/ и/или поставяне на констативния акт на фасадата на строежа, на таблото в сградата и на е-страницата на Община Силистра.

  

 ПРИСЪСТВАЛИ НА ПРОВЕРКАТА:                            КОНСТАТИРАЛИ:

                                                                                                                1. _______________

/ Т. М. //заличени обстоятелства,

на основание чл.2 от ЗЗЛД/

 

                                                                                                                2. _________________

 / М. Н./ //заличени обстоятелства,

на основание чл.2 от ЗЗЛД/

 

  СВИДЕТЕЛИ ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТСЪСТВИЕ НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ НА СТРОЕЖА:

 

 1._________________/………………/     2.________________/………………./

        / свидетелите са лица, не участващи в проверката и съставянето на констативния акт /

             Настоящият констативен акт се съобщава лично и по реда на §4, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Публикувано на: 07 ноември 2022 г. / Печат