Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЛЕНИЕ №99 / 21.09.2022 Г.


ДО

З. К. Г.

ул. "Дунав" № 19

с. Ветрен

 

 

          Настоящото съобщение № 99/21.09.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес:        с. Ветрен, ул. "Дунав" № 19, видно от известие за доставяне  № R PS 7500 00RUH1 W

O Б Я В Л Е Н И Е

№ 99

гр. Силистра 21.09.2022 г.

 

Община - Силистра на основание §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и §4, ал.(1), т.2 от ПЗР на ЗКИР СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 346  и план за регулация на УПИ XIII 346 и УПИ XIV 346в кв. 34 по плана на с. Ветрен, Община Силистра".

         На основание на основание §8, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и §4, ал.(1), т.2 от ПЗР на ЗКИР заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

Публикувано на: 09 ноември 2022 г. / Печат