Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1724/ 15.11.2022 г.


До
Неустановен собственик на поземлен имот №665425.501.1554
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-1724/15.11.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. по КРНИ липсва информация.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1724

гр. Силистра 15.11.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Проект изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за регулация /ПР/ за УПИVІ - 2620 за здравно заведение  в кв. 150 по плана на извън ЦГЧ на  гр. Силистра, общ. Силистра."
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 15 ноември 2022 г. / Печат