Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 114/ 14.11.2022 г.


ДО
"Мишел МФ" ЕООД
ул." ВИТОШКА ЗОРНИЦА" №3Г,ЕТ.1,АП.3
Р-Н ВИТОШКА
ГР. СОФИЯ

Настоящото Обявление №114/14.11.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул." ВИТОШКА ЗОРНИЦА" №3Г,ЕТ.1,АП.3

Р-Н ВИТОШКА.гр. София, видно от известие за доставяне№ 00S716 G

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 114

гр. Силистра  14.11.2022г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II5128 и VI5128, кв. 8 по плана на ЦГЧ гр. Силистра
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 16 ноември 2022 г. / Печат