Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1639/ 26.10.2022 г.


ДО
П.В.Н.
 УЛ. "БАНАТ" № 13, ЕТ.7, АП. 16
Гр. СОФИЯ

Настоящата Заповед №ЗК- 1639/26.10.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. Ул."Къръраш",№4, ет.4,ап.12, гр. Силистра

З А П О В Е Д
№ ЗК-1639

гр. Силистра 26.10.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на подробен устройствен план ПУП - ИПРЗ за УПИ VII3138,3139, кв. 45 по плана на гр. Силистра".
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 22 ноември 2022 г. / Печат