Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление


Община Силистра, Област Силистра, на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: "Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПП/ за външно електрозахранване на обект "Приемник на електрическа енергия" в ПИ с идентификатор 67526.16.375 по КК и КР на с. Смилец, Община Силистра, чрез изграждане на кабелна линия СН и трафопост 20/0.4kV". Проектът е изложен за запознаване в Община Силистра, стая 216
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник".

Публикувано на: 22 ноември 2022 г. / Печат