Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Силистра на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ  съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 902 от 27.10.2022 г. на Общински съвет Силистра   одобрява проект: "Изменение на подробен устройствен план /ИПУП/ - Парцеларен план/ПП/ за създаване  на устройствена основа за изграждане на въздушна линия /BЛ/ 110kv за присъединяване на фотоволтаични електрически централи в землището на  с. Полковник Ламбриново и с. Калипетрово към въздушна линия /BЛ/ 110kv  "Пеликан", Община Силистра". Трасето на електропровода е с дължина около 3,8км и преминава през поземлени имоти в землищата на с. Калипетрово, с. Полковник Ламбриново и с. Айдемир, Община Силистра, област Силистра.

            Проектът е изложен за запознаване в Община Силистра, стая 216.

            На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ  решението подлежи на обжалване в 30 - дневен срок от обнародването в  "Държавен вестник" чрез Община Силистра до Административния съд - Силистра.

Публикувано на: 07 декември 2022 г. / Печат