Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1768/ 23.11.2022 г.


ДО
К. Д. К.
ж. к. "Красно село" бл. № 202, вх. Б, ет. 5, ап. 22
гр. София

Настоящата Заповед № ЗК-1768/23.11.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. София, ж. к. "Красно село" бл. № 202, вх. Б, ет. 5, ап. 22, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00SBCB J.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1768
гр.Силистра 23.11.2022 г.

Община - Силистра на основание §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и §4, ал.(1), т.2 от ПЗР на ЗКИР СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-1768 от 23.11.2022 г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 346 и изменение на план за регулация на УПИ XIII-346 и УПИ XIV-346 в кв. 34, по плана на с. Ветрен, община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 19 декември 2022 г. / Печат