Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1828/ 01.12.2022 г.


ДО
Димитричка Георгиева Янкова
ул."Александър Стамболийски" №12
гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК- 1828/01.12.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. ул." Александър Стамболийски" №12 гр. Силистра, видно от известие за доставяне№ 00SBEZ 9

З А П О В Е Д
№ ЗК-1828

гр. Силистра 01.12.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XV608 за произ.скл. и търг. дейност , в кв. 2 по плана на промишлена зона "Запад" - гр. Силистра
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 29 декември 2022 г. / Печат