Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № ЗК-95/ 12.01.2023 г.


ДО
Тодор Великов Добрев
ул. "Ралица" № 15
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-1838/12.01.2023г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Ралица" № 15, видно от известие за доставяне    № R PS 7500 00SBGB N.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-95
гр.Силистра 12.01.2023г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-95 от 05.12.2022г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 107 и изменение на плана за регулация на УПИ XIX-107 и УПИ XX-107 в кв. 16, по плана на с. Полковник Ламбриново, община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 13 януари 2023 г. / Печат