Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 5/ 26.01.2023 г.


ДО
Неизвестен собственик
На поземлен имот
№66425.501.3134
По КК КР на гр. Силистра

Настоящото Обявление №05/26.01.2023г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Капитан Кръстев

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 05

гр. Силистра  26.01.2022г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ V3871,4385,4386,4387,за обществено обсл. дейности, в кв. 192А по плана  - гр. Силистра
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 30 януари 2023 г. / Печат