Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 06/ 26.01.2023 г.


ДО
А.М.А
ул. ПЗ "ЗАПАД" Промишлена зона
Гр.Силистра

Настоящото Обявление №06/26.01.2023г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул.ПЗ"Запад" , видно от известие за доставяне№ 00SLUC C

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 06

гр. Силистра  26.01.2023г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за ПИ № 66425.514.23 по КК и КР на гр. Силистра-  УПИ II 1123 общ. обсл., кв.11 по плана на ПЗ "Запад" - гр. Силистра, община Силистра
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 06 февруари 2023 г. / Печат