Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 02/ 19.01.2023 г.


До
Г.М.А.собственик
на поземлен имот №66425.501.4713
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление №02/19.01.2023г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото не е потърсено на адреса.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 02

гр. Силистра 19.01.2023г.

 Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ИПЗ на ПИ с идентификатор 66425.501.9030 по КК и КР на гр. Силистра,Община Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 20 февруари 2023 г. / Печат